Borsan, üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor

Dünya genelinde 80’in üze­rinde ülkeyi kapsayan ge­niş bir coğrafyaya katma değerli ihracat gerçekleştiren Bor­san, bakır ve alüminyum olmak üzere güç ve tesisat kabloları, za­yıf akım kabloları, LED aydınlat­ma ve tesisat malzemeleri alanla­rında 838 ürün çeşidiyle yurt içi ve dışında hizmet veriyor.

Ar-Ge Merkeziyle, 900 metrekarelik bir alanda 47 kişilik bir ekiple hizmet veren şirket, Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi belgesine sahip. 80 bin 500 metrekare üretim te­sisine sahip olduklarını söyleyen Borsan CEO’su Arbek Akay, yak­laşık 540 kişiye istihdam sağla­dıklarını dile getirdi.

2023 yılında toplam cirolarının, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 75 artış­la yaklaşık 4 milyar TL düzeyin­de gerçekleştiğini paylaşan Akay, ihracat gelirlerinin ise bir önceki yıla oranla yüzde 54’lük bir artışla 2 milyar TL’nin üzerinde gerçek­leştiğini belirtti. Samsun’da altya­pı çalışmalarına 2024’te başlayan OSB’nin yeni üretim tesisinin in­şaatını ve üretim hatları kurulu­munu 2026 ve 2027 yıllarında ta­mamlamayı planladıklarını dile getiren Akay, “Kablo üretim kapa­sitemizi 2028 yılına dek ilave kat­ma değerli ürünleri de ekleyerek iki katına çıkarmayı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

2023 yılında en önemli yatırımlarının, sürdürüle­bilirlik alanında, yüzde 100 yeni­lenebilir enerji geçişi kapsamında olduğunu ifade eden Arbek Akay, dünya markası olma hedefiyle, iş ve sürdürülebilirlik stratejilerinde entegre yönetim yaklaşımını be­nimsediklerini vurguladı. Karbon ayak izini sıfırlama yolunda, yüzde 100 yenilenebilir enerji ve ener­ji verimliliği konularını öncelik­lendirdiklerini belirten Akay, 3,2 MW gücünde Fabrika Çatı GES yatırımlarını, 2023 yılında ta­mamlandıklarını ve üretime baş­ladıklarını dile getirdi.

Çorum’da 10 MW gücünde GES’in faaliyete geçmesine sayılı günler kaldığını söyleyen Akay, “Yeşil enerji yatı­rımlarımız toplam 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Elektrik tüketimimizin yüzde 100’ünü ye­nilenebilir enerjiden karşılar hale geleceğiz ve 13,2 MW kurulu kapa­siteye ulaşmış olacağız” diye ko­nuştu. Akay, öte yandan 10 farklı başlıkta geçirdikleri denetim so­nucunda 100 üzerinden 93 puan gibi çok yüksek bir başarı elde ede­rek TURQUALITY® Programına kabul edildiklerini kaydetti.

“2024 yılında 4 milyar TL ihracat geliri hedefliyoruz”

Son 5 yıllık dönemde ciroların­da yüzde 70’in üzerinde bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) elde ettiklerinden söz eden Arbek Akay, bu istikrarı sürdürmeyi hedefle­diklerinin altını çizdi. İhracat ge­lirlerini ise, 2024 yılında TL ola­rak yüzde 100’e yakın bir büyüme ile 4 milyar TL seviyesinde hedef­lediklerini belirten Akay, 2024 yı­lında Samsun’un yeni OSB’sinde 150 dönüm arazi yatırımı yaptık­larını ifade etti. Akay, önümüzdeki dönemde ihracatlarını büyütmeyi, küresel pazarlarda daha da güçle­nerek, pazar payına sahip olduk­ları ülkelerin sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ar-Ge bütçelerine, düzenli bir şekilde yıllık cirolarından yüzde 1 bandında kaynak aktardıklarına dikkat çeken Arbek Akay, çevre­ye duyarlı üretim ve ürün geliştir­me konularını öncelik verdiklerini söyledi. Akay, “Borsan Ar-Ge Mer­kezimizin geliştirdiği Bor Katkılı Alüminyum Solar Kablo projemiz­le tüm dünyanın önceliklendirdi­ği yenilikçi ve çevre dostu enerji çözümleri konusunda küresel ön­cülük üstlenmekten gurur duyu­yoruz. Bu projemiz aynı zamanda, ülkemizin sahip olduğu zengin bor rezervlerinin mekanik ve yapısal özelliklerine de yeni ve yüksek kat­ma değerli bir kullanım alanı oluş­turuyor” ifadelerini kullandı.

“Sektör 8 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hareket ediyor”

Küresel kablo pazarının 2030 yılına dek yüzde 4’ün üzerinde bir bileşik büyüme oranı ile 280 mil­yar doları aşan büyüklüğe ulaşma­sı beklendiğini sözlerine ekleyen Arbek Akay, “Türkiye 3,3 milyar dolar ihracat, 1,4 milyar dolar itha­latla net ihracatçı konumunda ol­duğu bu üründe küresel pazardan yüzde 3,2 pay alıyor ve Türk kab­lo sektörü ileriki yıllarda 8 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hareket ediyor” dedi. Sektörün iç pazarı­nın ise 5 milyar doların üzerinde toplam büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Akay, gerek küresel ge­rekse iç konjonktürün sektör için güçlü bir büyüme potansiyeli sağ­ladığını söyledi.

İlk 500 sanayi şirketi sıralamasında 383’üncü oldu

Borsan, İstanbul Sanayi Oda­sı’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasın­daki yerini 73 sıra yukarı taşıdı. 4 milyar liraya yaklaşan toplam cirosuyla İSO 500 listesinde 383’üncü sırada yer alan Borsan, Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı sıralamasındaki yerini de 78 sıra yukarı taşıma başarısı gösterdi.

Borsan CEO’su Arbek Akay, “Bu istikrarlı performansımızı artan bir ivmeyle sürdürmeyi, müş­terilerimizden çalışanlarımıza, iş ortaklarımızdan içerisinde yer aldığımız yerel toplumlara tüm paydaşlarımıza ve ülkemiz ekonomisine sunduğumuz de­ğerleri bir dünya markası olarak maksimize etmeyi hedefliyoruz” dedi.

350’den fazla uluslararası müşterimiden oluşan güçlü bir portföye sahip olduklarını söyle­yen Akay, “Geniş bir coğrafyaya katma değerli ihracat gerçekleş­tiriyoruz ve 10’dan fazla ülkede pazar lideriyiz. İhracatımızı önü­müzdeki dönemde daha da yük­sek bir ivmeyle büyütmeyi, küre­sel pazarlarda daha da güçlenip, pazar lideri olduğumuz ülkelerin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir konuma sahip olduğu­muz Türkiye pazarındaki büyü­memizi de sürdüreceğiz” şeklin­de konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir